DigiLys

Här på skolan använder vi oss av det digitala analysverktyget DigiLys för att få en överskådlig kartläggning och sammanställning av undervisningens resultat. På så sätt kan vi förbättra elevernas lärmiljö.

Sedan hösten 2013 har vi på Nanny Palmkvistskolan använt oss av arbetsverktyget DigiLys för att bedöma utbildningens kvalitet och effektivitet. Då var vi en av de första skolorna i Helsingborg att börja med det och nu använder sig åtta av Helsingborg stads skolor av det.

DigiLys är ett verktyg som kan användas som underlag för att analysera vilken verkan undervisningen haft på elevernas kunskapsutveckling. För att kunna bedöma utbildningens kvalitet och effektivitet behövs överskådligt sammanställda resultat och genom olika tester i bland annat svenska, matte och mående, som sedan sammanställs och analyseras, kan vi dra slutsatser om just detta. Vi har analysmöten 1-2 gånger per termin där specialpedagoger tillsammans med klasslärarna går igenom resultaten för att se hur vi kan förändra och förbättra.
– Det är bra med våra analysmöten. Där kan vi se vilka insatser som ska göras på individ- och gruppnivå. Vi ser positivt på det här arbetsredskapet som är tydligt och vi ser en god utveckling, säger Margaretha Nordh, specialpedagog på Nanny Palmkvistskolan.

Testerna görs regelbundet i alla klasser, från förskoleklass upp till årskurs sex, vilket gör att det är enkelt att följa elevens kunskapsutveckling och se till att rätt insatser sätts in i rätt tid. Enkel och tydlig visualisering gör att resultaten blir lätta att överskåda på såväl individ- som gruppnivå. I det digitala verktyget presenteras resultaten i form av färgkartor. Färgerna vid analys är Röd (varning för att kunskaperna är låga), Gul (ok kunskaper) och Grön (goda kunskaper).

Testerna har också lett till att många elever tycker att det är roligt och vill testa sig ännu mer.
– Jag har aldrig upplevt tidigare att det har varit så positivt med testning. De har förstått att det handlar om att tävla mot sig själv och inte mot andra, säger Cecilia Mauritzon, specialpedagog på Nanny Palmkvistskolan.