Så arbetar vi

Nanny Palmkvistskolan är en del av Helsingborgs stads skolor, som är det gemensamma namnet på stadens egna skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Vi garanterar att alla elever kan läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Hos oss har alla elever en personlig utvecklingsplan som utgår från deras talanger, drömmar och förutsättningar. Både elever och föräldrar får regelbundet veta hur det går i skolan. Självklart har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Undervisning

Alla barn lär på olika sätt och i olika takt. Det är vår uppgift att inspirera varje elev till nyfikenhet, kreativitet och kunskap. Vi har också höga förväntningar på våra elever och vet att med de rätta verktygen kan alla lyckas.

Röd tråd i undervisningen

Hos oss finns en röd tråd i undervisningen, som gör att eleverna kan se sammanhang och på så sätt befästa kunskapen ännu bättre.  Vi lär mycket från omvärlden utanför klassrummet genom utflykter och projektarbete i staden, från nyheter och brevvänner från andra länder.

Vi utgår ifrån elevernas individuella nivå och fortsätter därifrån. På lektionerna arbetar vi i både större och mindre grupper för att alla elever ska bli sedda, bli utmanade och lyckas. Vi varierar våra arbetssätt för att tilltala de många olika inlärningsstilar som kan finnas i en klass och vi kopplar praktik till teori för att förstärka elevens lärande.

Arbetsglädje är viktigt

Hos oss möts ditt barn av arbetsglädje och många glada skratt. När eleverna har kul i skolan, då lär de som bäst. Vi fångar elevernas intressen, inspirerar dem och väcker deras nyfikenhet. För att underlätta elevernas skolarbete har de tillgång till bärbara datorer, Chromebooks och paddor i skolan. Alla våra klassrum är utrustade med smartboards och vi använder också elevernas egna telefoner som verktyg i undervisningen.

Stort fokus på språket

Hos oss är alla lärare språklärare, inte vara svensklärarna, för vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen med att till exempel utveckla elevernas ordförråd och ordförståelse.  Vi vet att det både ökar elevernas säkerhet i språket och deras kunskaper i olika ämnen.

Vi arbetar fokuserat med läsinlärning redan i förskoleklassen. Det ger eleverna en god start, ett ökat självförtroende och ett intresse för att lära sig mer. Vi använder metoden guidad läsning, där vi arbetar i mindre grupper med olika texter  för att till exempel se mönster i meningar, satser, ord och uttryck.

Hos oss får eleverna träna sig i att kunna identifiera och själva skriva olika typer av texter. Metoden vi använder heter genrepedagogik och utvecklar elevens känsla för nyanserna i språket och att kunna anpassa språket utifrån olika sammanhang.

Vi gör matten konkret

Vi arbetar mycket praktiskt med fokus på problemlösning och matematiskt tänkande för att ge eleverna en ökad förståelse för matematik. Med de yngre eleverna arbetar vi bland annat med talhus, eftersom hjärnan lättare minns det som är konkret än abstrakta siffror. Vi pratar också mycket med varandra om matematiska problem och begrepp.

Film- Göra matten konkret och språket levande på Nanny Palmkvistskolan.

Elevinflytande

Nanny Palmkvistskolans elevråd träffas regelbundet. Här diskuteras allt från hur vi bemöter och tilltalar varandra till vad skolan ska servera för mat och hur vi håller vår skolgård snygg.

I elevrådet sitter representanter från skolans alla årskurser. Diskussionerna på mötena brukar vara livliga och ämnena vitt skilda. Eleverna diskuterar skolans gemensamma regler, likabehandlingsplan, hur vi arbetar mot mobbing och hur vi skall trivas och har det trevligt tillsammans varje dag.

Vi har även pratat om vad vi tycker är bra med skolan och hur vi kan bibehålla en god stämning på skolan. Detta har bland annat resulterat i en lista över bra ord som vi ska använda när vi tilltalar varandra. Det handlar om sådant som: ”Du är en bra kompis”, ”Du är duktig”, ”Bra kämpat”, ”Tummen upp” och ”Jag kan hjälpa dig”.

Utöver detta har vi också klassråd.

Elevens utveckling

På Nanny Palmkvistskolan har varje elev en individuell utvecklingsplan där hon eller han sätter upp nya mål och planerar sitt arbete. Vi lägger även stor vikt vid att våra elever är delaktiga i hur skolarbetet utformas.

Om du vill veta hur det går för ditt barn i skolan och vilka mål som vi satt har upp för terminen kan du titta i ditt barns individuella utvecklingsplan, IUP. Där skriver vi målen för alla ämnen och skriftliga omdömen för varje elev i de ämnen som de har undervisats i.

Vi har även utvecklingssamtal en gång per termin då vi träffas och sätter upp individuella mål. För de elever som riskerar att inte nå målen upprättar elevens pedagog ett åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar.

Digitala plattformar

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av ditt barns utveckling och framstegen blir tydliga både för dig och ditt barn. Unikum hittar du i Skolportalen. Du som förälder behöver E-legitimation för att logga in och ditt barn har fått lösenord av sin skola.

Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi vill tillsammans med dig skapa det bästa för ditt barn och ge honom eller henne den bästa utbildningen för framtiden.

Kom och besök oss

Du som förälder är viktig i vårt arbete med att utveckla och göra Nanny Palmkvistskolan ännu bättre för ditt barn. Du är alltid välkommen att höra av dig och givetvis också alltid välkommen att besöka ditt barn i skolan och vara med i det dagliga arbetet en liten stund, en förmiddag eller hela dagen. Skolan är alltid öppen för dig.

Vi har också många gemensamma aktiviteter och du är varmt välkommen att vara med dessa dagar.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

Såhär arbetar vi med trygghet och trivsel på Nanny Palmkvistskolan

Vi skapar trygghet genom att

 • ha rastvärdar
 • utforma regler tillsammans med barnen
 • låta barnen delta i skötseln av skolan
 • ha fadderverksamhet och samarbete över åldersgränserna
 • ha olika mötesforum
 • ha gemensamma aktiviteter som skapar en god sammanhållning
 • ha handlingsplan mot kränkande behandling
 • arbeta efter Olweusmetoden
 • ha skolsköterska och skolpsykolog
 • ha trygghetsövningar
 • god sammanhållning.

På Nanny Palmkvistskolan arrangerar vi en rad gemensamma aktiviteter under året. Vi har Rosenloppet som Skarans förskola anordnar för alla på skolan. Vi har även Nannydagen då det sedvanliga lådbilsrallyt går av stapeln där snabbast bil, bästa design och bästa laganda prisas.